FANDOM


Sabatiel - The Philosopher's Stone
(けん)(じゃ)(いし)-サバティエル
SabatielThePhilosophersStone
Nhóm liên quan KuriNhóm Fusion
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 80831721
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có quái thú "Winged Kuriboh" trong Mộ bài của bạn: Trả một nửa Điểm Gốc; lấy 1 Bài Phép "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" từ Bộ bài của bạn lên tay, trừ "Diffusion Wave-Motion". Nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể loại ra ngoài 3 bản sao của "Sabatiel - The Philosopher's Stone" từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; nó tăng thêm ATK bằng ATK của quái thú có ATK cao nhất trên sân (bạn sẽ chọn, nếu trùng nhau), cho đến hết lượt này.
English Description
If you have a "Winged Kuriboh" monster in your Graveyard: Pay half your Life Points; add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand, except "Diffusion Wave-Motion". If this card is in your Graveyard: You can banish 3 copies of "Sabatiel - The Philosopher's Stone" from your Graveyard, then target 1 monster on the field; it gains ATK equal to the ATK of the monster on the field with the highest ATK (your choice, if tied), until the end of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên