FANDOM


Saber Reflection
セイバー・リフレクト
SaberReflection-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật セイバー・リフレクト
 Tên Nhật (rōmaji) Seibā Rifurekuto
 Tên Nhật (Dịch) Saber Reflect
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 35037880
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]