FANDOM


Sacred Serpent's Wake
聖蛇の息吹
SacredSerpentsWake
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 98850929
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sacred Serpent's Wake" mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển 2 hoặc nhiều dạng quái thú khác nhau (Tế lễ, Dung hợp, Đồng bộ, Xyz): Kích hoạt 1 hoặc nhiều hiệu ứng, dựa theo số lượng các dạng khác nhau mà bạn điều khiển, và thực thi theo tuần tự.
● 2 hoặc nhiều: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ bài của bạn hoặc 1 quái thú của bạn đã loại ra ngoài; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
● 3 hoặc nhiều: Chọn mục tiêu 1 Bài Bẫy trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
● 4 hoặc nhiều: Chọn mục tiêu 1 Bài Phép trong Mộ bài của bạn, trừ "Sacred Serpent's Wake"; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
You can only activate 1 "Sacred Serpent's Wake" per turn. If you control 2 or more different kinds of monsters (Ritual, Fusion, Synchro, or Xyz): Activate 1 or more effects, depending on the number of different kinds you control, and resolve in sequence.
● 2 or more: Target 1 monster in your Graveyard or 1 of your banished monsters; add that target to your hand.
● 3 or more: Target 1 Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand.
● 4: Target 1 Spell Card in your Graveyard, except "Sacred Serpent's Wake"; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên