FANDOM


Saffira, Queen of Dragons
(りゅう)()(しん)サフィラ
SaffiraQueenofDragons-DUEA-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
しんサフィラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
しん
サフィラ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūkishin Safira
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Princess Deity - Saffira
 Tên Hàn 용희신 사피라
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2400
 Mã số 56350972
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác