FANDOM


Sakuretsu Armor
炸裂装甲(リアクティブアーマー)
SakuretsuArmor-DEM2-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
炸裂装甲
リアクティブアーマー
 Tên Nhật (Chuẩn) 炸裂装甲
リアクティブアーマー
 Tên Nhật (rōmaji) Riakutibu Āmā
 Tên Nhật (Dịch) Reactive Armor
 Tên Hàn 작렬 장갑
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56120475
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.