FANDOM


Sauravis, the Ancient and Ascended
()(せい)(たい)サウラヴィス
SauravistheAncientandAscended-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
たいサウラヴィス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
たい
サウラヴィス
 Tên Nhật (rōmaji) Koseitai Sauravisu
 Tên Nhật (Dịch) Sauravis, the Ancient Holy Crowned One
 Tên Hàn 고성대 사우라비스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2800
 Mã số 04810828
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác