FANDOM


Scrap Dragon
スクラップ・ドラゴン
ScrapDragon
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/2000
Mã số 76774528
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối phương điều khiển; hủy chúng. Khi lá này bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Scrap" khác-Quái thú Đồng bộ từ Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters
Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to the Graveyard: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên