FANDOM


Scrap Goblin
スクラップ・ゴブリン
ScrapGoblin
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Tuner
ATK/DEF 0/500
Mã số 83135907
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu. Nếu lá Thế Thủ mặt-ngửa này bị chọn làm mục tiêu tấn công, hủy lá này vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu. Nếu lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn, trừ "Scrap Goblin" và lấy nó về tay bạn.
English Description
This card cannot be destroyed by battle. If this face-up Defense Position card is selected as an attack target, destroy this card at the end of the Battle Phase. If this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard, you can select 1 "Scrap" monster in your Graveyard, except "Scrap Goblin" and add it to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên