FANDOM


Scrap Sheen
スクラップ・ポリッシュ
ScrapSheen
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 74439492
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiểnhủy nó. Tất cả quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển tăng thêm 1000 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Select 1 face-up "Scrap" monster you control and destroy it. All face-up "Scrap" monsters you control gain 1000 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên