Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Scrap Twin Dragon

7.508bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Scrap Twin Dragon
スクラップ・ツイン・ドラゴン
ScrapTwinDragon.png
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 3000/2200
Mã số 50278554
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 "Scrap" Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner
Một lần trong lượt, bạn có thể chọn 1 lá bài bạn điều khiển và 2 lá bài đối phương điều khiển. Hủy lá do bạn điều khiển và trả lại cả 2 lá đối phương điều khiển trở về tay. Khi lá này bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài, chọn 1 quái thú "Scrap" khác-Quái thú Đồng bộ từ Mộ bài của bạn, và Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
1 "Scrap" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters
Once per turn, you can select 1 card you control and 2 cards your opponent controls. Destroy the one you control and return the two your opponent controls to the hand. When this card is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to the Graveyard, select 1 non-Synchro "Scrap" monster in your Graveyard, and Special Summon it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên