FANDOM


Scroll of Bewitchment
(げん)(わく)(まき)(もの)
ScrollofBewitchment-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
げん
わくの
まき
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
わく
の巻
まき
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Genwaku no Makimono
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 10352095
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]