FANDOM


Secret Sect Druid Wid
(あん)(やく)のドルイド・ウィド
SecretSectDruidWid
Nhóm liên quan Secret Sect Druid
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 0/1800
Mã số 97064649
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép Duy trì trong Mộ bài của bạn; Úp mục tiêu đó. Lá Úp đó không thể được kích hoạtlượt này. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Secret Sect Druid Wid" một lần trong lượt.
English Description
If this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 Continuous Spell Card in your Graveyard; Set that target. That Set card cannot be activated this turn. You can only use the effect of "Secret Sect Druid Wid" once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên