FANDOM


Self-Destruct Button
()(ばく)スイッチ
SelfDestructButton-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Công Tắc Tự-Hủy
 Tên Nhật (Kana)
ばくスイッチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
スイッチ
 Tên Hàn 자폭 스위치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57585212
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.