FANDOM


Shaddoll Beast
シャドール・ビースト
ShaddollBeast-DUEA-EN-R-1E
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2200/1700
Mã số 03717252
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó vứt bỏ 1 lá bài.
Nếu lá này được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Shaddoll Beast" mỗi lượt, và duy nhất một lần trong lượt đó.
English Description
FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card.
If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.