FANDOM


Shaddoll Beast
シャドール・ビースト
ShaddollBeast-DUEA-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2200/1700
Mã số 03717252
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó vứt bỏ 1 lá bài.
Nếu lá này được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Shaddoll Beast" mỗi lượt, và duy nhất một lần trong lượt đó.
English Description
FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card.
If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên