FANDOM


Shaddoll Core
影依の原核(シャドールーツ)
ShaddollCore-DUEA-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 04904633
Loại Hiệu ứng Effect,Condition,Trigger-like
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt lá này như là Quái thú Hiệu ứng (Loại-Spellcaster/ÁM/Cấp 9 sao/ATK 1450/DEF 1950). (Lá này đồng thời vẫn là Bài Bẫy.) Nếu Triệu hồi theo cách này, bạn có thể thay thế lá này cho bất kỳ 1 Hệ nào của Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên Quái thú Dung hợp "Shaddoll". Nếu lá này được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ bài của bạn, trừ "Shaddoll Core"; lấy nó về tay bạn.
English Description
Special Summon this card as an Effect Monster (Spellcaster-Type/DARK/Level 9/ATK 1450/DEF 1950). (This card is also still a Trap Card.) If Summoned this way, you can substitute this monster for 1 Fusion Material Monster that lists an Attribute, on a "Shaddoll" Fusion Monster Card. If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap Card in your Graveyard, except "Shaddoll Core"; add it to your hand.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên