FANDOM


Share the Pain
(いた)()
SharethePain-BPW2-NA-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
いたみ
わけ
 Tên Nhật (Chuẩn)
いた
み分
 Tên Nhật (rōmaji) Itami Wake
 Tên Hàn 고통분담
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56830749
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]