FANDOM


Shared Ride
(あい)()
SharedRide-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あい
のり
 Tên Nhật (Chuẩn)
あい
 Tên Nhật (rōmaji) Ainori
 Tên Hàn 합승
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 01372887
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác