FANDOM


Shien's Dojo
()(エン)(どう)(じょう)
ShiensDojo-SDWA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
エンの
どう
じょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の道
どう
じょう
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Dōjō
 Tên Hàn 시엔의 도량
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47436247
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]