FANDOM


Shien's Scheme
()(エン)(けい)(りゃく)
ShiensScheme-SDWA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
エンの
けい
りゃく
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の計
けい
りゃく
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Keiryaku
 Tên Nhật (Dịch) Shien's Plot
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 77847678
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]