FANDOM


Shien's Spy
シエンの(かん)(じゃ)
 Tên Nhật (Kana) シエンの
かん
じゃ
 Tên Nhật (Chuẩn) シエンの間
かん
じゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Kanja
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 07672244
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]