FANDOM


Shiranui Style:Reincarnation Formation
不知火(しらぬい)(りゅう) (てん)(せい)(じん)
ShiranuiStyleSynthesis-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
不知火
しらぬい
りゅう
てん
せいの
じん
 Tên Nhật (Chuẩn) 不知火
しらぬい
りゅう
てん
せい
の陣
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Shiranui Ryū Tensei no Jin
 Tên Nhật (Dịch) Shiranui Style Reincarnation Formation
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 40005099
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]