FANDOM


Shooting Star
シューティング・スター
ShootingStar
Nhóm liên quan Nhóm Stardust
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 47264717
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có quái thú "Stardust" trên sân: Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy mục tiêu đó.
English Description
If a "Stardust" monster is on the field: Target 1 card on the field; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên