FANDOM


Short Circuit
漏電(ショートサーキット)
 Tên Nhật (Kana)
漏電
ショートサーキット
 Tên Nhật (Chuẩn) 漏電
ショートサーキット
 Tên Hàn 누전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 75967082
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]