FANDOM


Shuffle Reborn
シャッフル・リボーン
ShuffleReborn-MP16-EN-C-1E
 Tên Nhật シャッフル・リボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shaffuru Ribōn
 Tên Hàn 셔플 리본
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 14816688
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.