FANDOM


Silver's Cry
(ぎん)(りゅう)(ごう)(ほう)
SilversCry-DPRP-EN-SR-1E
 Tên Việt Tiếng Gầm Thét của Ngân Long
 Tên Nhật (Kana)
ぎん
りゅうの
ごう
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぎん
りゅう
の轟
ごう
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Ginryū no Gōhō
 Tên Nhật (Dịch) Silver Dragon's Thundering Roar
 Tên Hàn 은룡의 굉포
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 87025064
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.