FANDOM


Sirenorca
(れい)(すい)(ちょう)シレーヌ・オルカ
Sirenorca-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
すい
ちょうシレーヌ・オルカ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
すい
ちょう
シレーヌ・オルカ
 Tên Nhật (rōmaji) Reisuichō Shirēnu Oruka
 Tên Nhật (Dịch) Spiritual Water Bird - Sirène Orca
 Tên Hàn 영수조 씨레느 오르카
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1000
 Mã số 50074392
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác