FANDOM


Sishunder
ONe(オネ)サンダー
Sishunder
Nhóm liên quan hunder
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 900/400
Mã số 57019473
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú QUANG Loại-Thunder Cấp 4 sao có 1600 ATK trở xuống trong Mộ bài của bạn, trừ "Sishunder"; trục xuất mục tiêu đó. Vào Lượt Kết thúc của lượt này, lấy lá bài đó lên tay bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 LIGHT Thunder-Type monster with 1600 or less ATK in your Graveyard, except "Sishunder"; banish that target. During the End Phase of this turn, add that card to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên