FANDOM


Sishunder
ONe(オネ)サンダー
Sishunder
Nhóm liên quan hunder
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 900/400
Mã số 57019473
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú QUANG Loại-Thunder Cấp 4 sao có 1600 ATK trở xuống trong Mộ bài của bạn, trừ "Sishunder"; trục xuất mục tiêu đó. Vào Lượt Kết thúc của lượt này, lấy lá bài đó lên tay bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 LIGHT Thunder-Type monster with 1600 or less ATK in your Graveyard, except "Sishunder"; banish that target. During the End Phase of this turn, add that card to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.