FANDOM


Six Samurai United
(ろく)()(しゅう)(けっ)(そく)
SixSamuraiUnited-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Liên minh sáu samurai
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
けっ
そく
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の結
けっ
そく
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū no Kessoku
 Tên Nhật (Dịch) Unity of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯무사의결속
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 72345736
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]