FANDOM


Sixth Sense
第六感
SixthSense
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 03280747
Mô tả Hiệu ứng
Tuyên bố hai con số từ 1 đến 6. Đối phương quay 1 xúc xắc sáu-mặt. Nếu kết quả của xúc xắc là một trong hai số đã tuyên bố, rút số lượng bài tương ứng. Nếu không, đưa bài từ đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài bằng với số kết quả của xúc sắc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên