FANDOM


Skill Drain
スキルドレイン
SkillDrain.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 82732705
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt bằng cách trả 1000 Điểm Gốc. Hiệu ứng của tất cả quái thú mặt-ngửa trên sân sẽ bị phủ định khi nào chúng vẫn còn mặt-ngửa trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn còn có thể kích hoạt được).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên