FANDOM


Skull Invitation
()(りょう)(いざな)
SkullInvitation
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 98139712
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần có (một số) bài được đưa vào Mộ bài, gây 300 thiệt hại cho chủ nhân nó ứng với mỗi lá bài đã đưa vào.
English Description
Each time a card(s) is sent to the Graveyard, inflict 300 damage to its owner for each card sent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên