FANDOM


Skull Lair
()(りょう)()
 Tên Nhật (Kana)
りょうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
の巣
 Tên Hàn 사령의소굴
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 06733059
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]