FANDOM


Skull Servant
ワイト
SkullServant-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật ワイト
 Tên Hàn 저주받은하인
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 32274490
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác