FANDOM


Skyscraper 2 - Hero City
摩天楼2-ヒーローシティ
Skyscraper2HeroCity
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 47596607
Loại Hiệu ứng Ignition-like
Mô tả Hiệu ứng
Một lần một lượt, ở Lượt Chính của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Elemental HERO" dưới Mộ bài của bạn đã bị tiêu diệt bởi chiến đấu làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
Once per turn, during your Main Phase, if you control this card: You can target 1 "Elemental HERO" monster in your Graveyard that was destroyed by battle; Special Summon that target.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên