FANDOM


Smashing Horn
(つの)(ぶえ)(くだ)
SmashingHorn-GENF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
つの
ぶえ
くだき
 Tên Nhật (Chuẩn)
つの
ぶえ
くだ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsunobue Kudaki
 Tên Hàn 뿔피리 분쇄
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 93396832
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]