FANDOM


Smile World
スマイル・ワールド
SmileWorld-YS16-EN-C-1E
 Tên Việt Thế Giới Niềm Vui
 Tên Nhật スマイル・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Sumairu Wārudo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02099841
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]