FANDOM


Snatch Steal
(ごう)(だつ)
SnatchSteal-BP01-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
だつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
だつ
 Tên Hàn 강탈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 45986603
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.