FANDOM


Soaring Eagle Above the Searing Land
紅蓮地帯を飛ぶ鷹
SoaringEagleAbovetheSearingLand
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Winged Beast/Tuner
ATK/DEF 100/0
Mã số 26381750
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa vào Mộ bài cho sự Triệu hồi Đồng bộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn phải có 3 hoặc nhiều hơn quái thú "Laval" với tên khác nhau trong Mộ bài của bạn để kích hoạt và giải quyết hiệu ứng này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng trên, trục xuất nó khi nó rời sân chơi.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for a Synchro Summon: You can Special Summon this card. You must have 3 or more "Laval" monsters with different names in your Graveyard to activate and to resolve this effect. If this card is Special Summoned with this effect, banish it when it leaves the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.