FANDOM


Sonic Maid
(オト)()
SonicMaid-TP2-NA-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
オト
 Tên Nhật (Chuẩn)
オト
 Tên Nhật (rōmaji) Otome
 Tên Nhật (Dịch) Maiden
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1200 / 900
 Mã số 38942059
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác