FANDOM


Space Gift
スペーシア・ギフト
300px-SpaceGiftLCGX-EN-C-1E
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 01539051
Mô tả Hiệu ứng
Bốc 1 lá bài với mỗi quái vật "Neo-Spacian" có tên khác nhau mà bạn điều khiển.
English Description
Draw 1 card for each different "Neo-Spacian" name on the monsters you control.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên