FANDOM


Spark Blaster
スパークガン
SparkBlaster
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 97362768
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho "Elemental HERO Sparkman". Ở Lượt Chính của bạn: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú ngửa- mặt làm mục tiêu; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó. Sau khi bạn sử dụng hiệu ứng trên 3 lần, tiêu diệt lá bài này.
English Description
Equip only to "Elemental HERO Sparkman". During your Main Phase: You can target 1 face-up monster; change the battle position of that target. After you use this effect 3 times, destroy this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên