FANDOM


Speedroid Den-Den Daiko Duke
SR(スピードロイド)(でん)(でん)(だい)(こう)
SpeedroidDenDenDaikoDuke-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイド
でん
でん
だい
こう
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
でん
でん
だい
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Denden Daikō
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 59640711
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên