FANDOM


Speedroid Pachingo-Kart
SR(スピードロイド)パチンゴーカート
SpeedroidPachingoKart-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドパチンゴーカート
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
パチンゴーカート
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Pachingōkāto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 85034450
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên