FANDOM


Speedroid Pachingo-Kart
SR(スピードロイド)パチンゴーカート
SpeedroidPachingoKart-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドパチンゴーカート
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
パチンゴーカート
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Pachingōkāto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 85034450
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác