Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Spellbook Library of the Heliosphere

7.508bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Spellbook Library of the Heliosphere
()(どう)(しょ)()ソレイン
SpellbookLibraryoftheHeliosphere.png
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 20822520
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có 5 hoặc nhiều Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn: Khai quật 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, lấy số Bài Phép "Spellbook" đã khai quật được lên tay, đồng thời xáo trộn số khác trở về Bộ bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook Library of the Heliosphere" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt Bài Phép trong lượt bạn kích hoạt lá này, trừ Bài Phép "Spellbook".
English Description
If you have 5 or more "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard: Excavate the top 2 cards of your Deck, add any excavated "Spellbook" Spell Cards to your hand, also shuffle the other cards into the Deck. You can only activate 1 "Spellbook Library of the Heliosphere" per turn. You cannot activate any Spell Cards the turn you activate this card, except "Spellbook" Spell Cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên