FANDOM


Spellbook Organization
アルマの()(どう)(しょ)
SpellbookOrganization
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 96677818
Mô tả Hiệu ứng
Xem xét 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, sau đó trả lại chúng về đầu Bộ bài, trong thứ tự bất kỳ.
English Description
Look at the top 3 cards of your Deck, then return them to the top of the Deck in any order.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên