FANDOM


Spellbook of Fate
ゲーテの()(どう)(しょ)
SpellbookofFate-ABYR-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) ゲーテの
どう
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn) ゲーテの魔
どう
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Gēte no Madōsho
 Tên Nhật (Dịch) Spellbook of Goethe
 Tên Hàn 게테의 마도서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 97997309
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.