FANDOM


Spellbook of the Master
セフェルの()(どう)(しょ)
SpellbookoftheMaster
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 56981417
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster: Bạn có thể tiết lộ 1 lá "Spellbook" khác trên tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bài Phép Thường "Spellbook" trong Mộ bài của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; hiệu ứng của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of the Master" mỗi lượt.
English Description
If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên