FANDOM


Spirit Message "A"
()のメッセージ「(ティー)
SpiritMessageA-RP02-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しのメッセージ「
ティー」
 Tên Nhật (Chuẩn)
のメッセージ「T
ティー
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 94772232
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]