FANDOM


Spirit Monster là một loại phụ của Effect Monsters, đặc trưng bởi có một hiệu ứng chúng có thể được trả về tay chủ sở hữu trong giai đoạn cuối (End phase) của lượt họ thường được triệu hồi hoặc flip face-up (có thể bằng Flip Summon , miễn là còn tồn tại trên field, hoặc bất kỳ phương pháp khác ) . Ngoài ra, những Spirit Monster này không thể được Special Summon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.