FANDOM


Spiritual Beast Pettlephin
(せい)(れい)(じゅう) ペトルフィン
SpiritualBeastPettlephin-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう ペトルフィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
ペトルフィン
 Tên Hàn 정령수 페톨핀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 13890468
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.